close

2022 Football Schedule

2022 Football Schedule

Football
2022-23
Hummer Sports Park

Football
2022-23
Lansing High School

Football
2022-23
Piper High School

Football
2022-23
Leavenworth High School

Football
2022-23
Shawnee Heights High School

Football
2022-23
Piper High School

Football
2022-23
Turner District Activities Complex

Football
2022-23
Hummer Sports Park

Football
2022-23
Seaman High School

Football
2022-23
Lansing High School

Football
2022-23
De Soto High School

Football
2022-23
Basehor-Linwood High School

Football
2022-23
Leavenworth High School

Football
2022-23
Seaman High School

Football
2022-23
Shawnee Heights High School

Football
2022-23
Hummer Sports Park

Football
2022-23
Shawnee Heights High School

Football
2022-23
Lansing High School

Football
2022-23
Basehor-Linwood High School

Football
2022-23
Piper High School

Football
2022-23
Turner District Activities Complex

Football
2022-23
Lansing High School

Football
2022-23
Leavenworth High School

Football
2022-23
De Soto High School

Football
2022-23
Hummer Sports Park

Football
2022-23
Seaman High School

Football
2022-23
Leavenworth High School

Football
2022-23
De Soto High School

Football
2022-23
Basehor-Linwood High School

Football
2022-23
Turner District Activities Complex

Football
2022-23
Piper High School

Football
2022-23
Shawnee Heights High School